Regulamin

 • ZASADY OGÓLNE
  • Przed wysłaniem Zgłoszenia udziału (zwanego dalej Zgłoszeniem) w kursach RoboManiacy (zwanych dalej kursami), Uczestnik winien zapoznać się z Regulaminem.
  • Osoba wysyłająca Zgłoszenie udziału, wyraża tym samym zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 • WYSŁANIE ZGŁOSZENIA
  • Przez Zgłoszenie udziału rozumiane jest wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza dostępnego na stronie www.robomaniacy.pl bądź zgłoszenie telefoniczne  i w obu przypadkach (rejestracja on-line bądź telefoniczna) dostarczenie wypełnionej zgody na uczestnictwo w zajęciach na pierwsze zajęcia. 
  • Zgłaszającym – są rodzicie, opiekunowie prawni lub osoby przez nich uprawnione, wysyłające Zgłoszenie,
  • Organizatorem – jest InTree Hubert Niezborała, Promienna 6, 64-720 Lubasz 
  • Uczestnikami - są wszystkie osoby objęte Zgłoszeniem,tj.osoby aktywnie uczestniczące w Zajęciach.
  • Zgłoszenie traktowane jest jako oświadczenie woli, wyrażające chęć uczestnictwa w kursach „RoboManiacy”,
  • Zgłaszający winien sprawdzić, czy podane przez niego dane są wpisane poprawnie i zgodnie z rzeczywistym stanem,
  • O każdej zmianie danych osobowych lub istotnych danych związanych uczestnictwem w kursach Zgłaszający lub Uczestnik ma obowiązek bezzwłocznie poinformować Organizatora.
 • WARUNKI PŁATNOŚCI
  • Z chwilą wysłania Zgłoszenia, Zgłaszający otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail fakturę proforma terminem płatności
  • Warunkiem rezerwacji miejsca dla dziecka na zajęciach jest zapłata za zajęcia z góry przelewem na konto organizatora w terminie określonym w fakturze
  • Nie uiszczenie opłaty w  terminie określonym w fakturze proforma, jest jednoznaczne z rezygnacją w udziału w zajęciach
  • Za zajęcia należy zapłacić z góry, całość kwoty
  • Płatność za zajęcia możliwa jest tylko i wyłącznie przelewem.
  • Za datę dokonania płatności przyjmuje się dzień wpływu należności na konto bankowe Organizatora : InTree Hubert Niezborała ul. Promienna 6 64-720 Lubasz Konto: BS Czarnków 47 8951 0009 0011 7375 2000 0020
  • Po zawarciu Umowy Uczestnikowi nie przysługują żadne rabaty i promocje oferowane w późniejszym terminie.
 • REALIZACJA UMOWY
  • Organizator zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z warunkami określonymi w ofercie oraz programie dostępnym na stronie internetowej,
  • W czasie trwania zajęć Uczestnik ma prawo do wszystkich świadczeń określonych w ofercie i programie.
  • Zgłaszający ma prawo wycofać się z umowy nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem planowanego kursu z zachowaniem prawa do zwrotu wpłaconych pieniędzy, jeżeli Zgłaszający wycofa się z umowy w terminie krótszym, traci prawo do zwrotu wpłaconej kwoty
  • Organizatorowi przysługuje prawo odwołania kursów, przed jego rozpoczęciem. O decyzji takiej każdy z klientów poinformowany zostanie indywidualnie.
  • W przypadku odwołania kursu Organizator, zwraca Zgłaszającym wszystkie wpłacone przez nich pieniądze.
  • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursów (do dnia rozpoczęcia włącznie) lub przerwania kursu w wypadku działania siły wyższej (wydarzenia polityczne, działania militarne, decyzje władz państwowych, samorządowych lub innych instytucji, klęska żywiołowa itp.), ma jednak obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym Uczestnika i Zgłaszającego.
 • UDZIAŁ W KURSACH
  • Uczestnicy niepełnoletni biorą udział w kursach za zgodą i na wniosek rodziców (opiekunów prawnych).
  • Osoby Zgłaszające, zobowiązane są do podania stanu zdrowia Uczestników.
  • Oświadczam, iż będę ponosić pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka w drodze do miejsca oraz z miejsca odbywania zajęć.
  • Osoby Zgłaszające, zobowiązane są do określenia osób upoważnionych do odbioru Uczestników z kursu oraz wypełnienie zgody na uczestnictwo w zajęciach
  • Powyższy obowiązek tyczy się również sytuacji gdy dzieci odbierane będą przez rodziców lub opiekunów prawnych.
  • Rodzicie (opiekunowie prawni) są odpowiedzialni materialnie za szkody wyrządzone przez dziecko i z tego tytułu przyjmują na siebie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną.
  • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty wartościowe pozostawione przez Uczestników podczas trwania kursów, chyba że zostaną one oddane Organizatorowi do przechowania.
  • Uczestnicy kursów są zobowiązani stosować się do poleceń osób prowadzących kurs.
  • Uczestnik drastycznie naruszający regulamin lub postępujący w sposób rażący wobec lektora, opiekuna lub innych uczestników może zostać usunięty z kursu.
  • W powyższym wypadku, Organizator zwraca pieniądze za pozostałą część kursu.
  • Organizator nie przewiduje zwrotu pieniędzy w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach.
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  • Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy uczestnictwa, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
  • działaniem lub zaniechaniem klienta;
  • działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo
  • siłą wyższą.
 • REKLAMACJE
  • Jeżeli w trakcie imprezy Uczestnik stwierdza nienależyte wykonywanie Umowy albo jej niewykonywanie, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Organizatora (lub przedstawiciela Organizatora)
  • Organizator sugeruje, aby reklamacja w formie pisemnej została złożona w ciągu 30 dni od zakończenia kursu.
  • Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni licząc od daty jej otrzymania.
  • W przypadku uznania zasadności reklamacji powodującej konieczność dokonania zwrotu części lub całości, wpłat Organizator ma obowiązek dokonania zwrotu w ciągu 14 dni od dnia uznania reklamacji. Od zwracanych kwot nie przysługują odsetki.
 • PROMOCJE
  • 10% rabatu na 2 dziecko przysługuje tylko i wyłącznie dzieciom z tej samej rodziny (rodzeństwo)
  •  Przy jednoczesnym zapisie na cz.1 i cz. 2 Rabat udzielany jest na zajęcia z części 2. Rabat przy zapisie i wpłacie do 15 czerwca wynosi 45 zł na 2 zajęcia, przy zapisie i wpłacie po 15 czerwca wynosi 80 zł.
 • INFORMACJE DODATKOWE
  • Przystąpienie przez Uczestnika do Kursu RoboManiacy, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Osobę Zgłaszającą, w tym zgodą na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez InTree do wysyłania newslettera z nowościami, oraz zgodą na korzystanie InTree. z wizerunku Uczestnika w zakresie związanym z przeprowadzanym kursem RoboManiacy w celach marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Kursów następuje zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.)
  • Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją zawartej Umowy, strony będą się starały rozwiązać polubownie. Spory nierozwiązywalne polubownie podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego.